Algemene voorwaarden

EIGENDOM VAN DE WEBSITE
De eigenaar van de website www.nexclic.com (hierna de WEBSITE) is NexClic B.V. (hierna NexClic), gevestigd aan de Chaamseweg 1A, 4851SM, Ulvenhout, met KvK-registratienummer 71480188.

NexClic is een Nederlandse onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) in Ulvenhout.

GEBRUIKER
Door het invoeren of gebruiken van deze WEBSITE wordt u automatisch beschouwd als een GEBRUIKER (hierna de “GEBRUIKER”) die de volledige aanvaarding vereist van elke bepaling in deze Voorwaarden, in de versie die door NexClic is gepubliceerd op het moment dat de GEBRUIKER toegang krijgt tot of gebruik maakt van de WEBSITE. Bijgevolg moet de GEBRUIKER alle wetteksten die van toepassing zijn op het gebruik van de WEBSITE lezen en aanvaarden, telkens wanneer hij van plan is de WEBSITE te gebruiken, zoals amendementen kunnen zijn opgenomen.

Bepaalde diensten of functies kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, dit document vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Daarom moet de GEBRUIKER, voorafgaand aan het gebruik van deze diensten, ook de bijbehorende Specifieke Voorwaarden zorgvuldig lezen en accepteren.

NexClic behoudt zich hierbij het recht voor om de voorwaarden, het privacybeleid, het cookiebeleid en elke andere juridische tekst die van toepassing is op de WEBSITE te wijzigen. De GEBRUIKER dient deze voorwaarden periodiek te controleren, zoals hierboven vermeld.

DOEL
NexClic is een gespecialiseerd mobiel bureau dat zich aansluit bij adverteerders en uitgevers, eigenaren van apps en websites, die reclame bemiddelen en optimaliseren.

NexClic kan de WEBSITE te allen tijde uitbreiden of wijzigen door inhoud of diensten te verwijderen of toe te voegen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Tenzij anders vermeld, is er geen registratie nodig om toegang te krijgen tot de WEBSITE.

Het gebruik van bepaalde diensten kan onderworpen zijn aan de voorwaarde dat u ons uw persoonlijke en/of professionele gegevens verstrekt. U keurt het gebruik van deze persoonlijke gegevens en gegevens specifiek goed, in overeenstemming met het privacybeleid dat van toepassing is op deze WEBSITE.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u de inhoud of diensten die op de website worden aangeboden op eigen risico en/of verantwoordelijkheid zult gebruiken.

U gaat ermee akkoord de website en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving en de diensten en/of de inhoud van de website op gepaste wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken voor illegale of criminele doeleinden, die een inbreuk kunnen vormen op de rechten van anderen en/of de regelgeving inzake intellectuele eigendom of andere toepasselijke wettelijke normen kunnen schenden.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe geen virussen, malware of andere software te introduceren of te verspreiden die de computers, systemen en apparaten van NexClic en hun GEBRUIKERS kunnen schaden of schade kunnen toebrengen.

De GEBRUIKER gaat ermee akkoord en verplicht zich ertoe geen actie te ondernemen om de reputatie van NexClic of derden te schaden.

Voor de online verhuur van publishingdiensten tussen partijen (uitgever en adverteerders) met tussenkomst van NexClic gelden specifieke voorwaarden die door partijen bij elke gelegenheid worden geaccepteerd. NexClic zal aan iedere partij een Private panel ter beschikking stellen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
NexClic bezit alle intellectuele eigendomsrechten, of heeft de vereiste autorisaties of licenties verkregen, van alle inhoud van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en alle andere audiovisuele of audiocontent, alsmede het grafisch ontwerp en de broncode.

De inhoud van deze website, met inbegrip van ontwerpen, toepassingen, tekst, afbeeldingen en broncode (“Content”), is beschermd door internationale intellectuele en industriële eigendomsrechten.

In geen geval mag de inhoud van de WEBSITE worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of verzonden op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NexClic.

De GEBRUIKERS machtigen, licentiëren en, voor zover nodig, dragen NexClic over met het gebruik van de op de WEBSITE geüploade of via welk middel of kanaal dan ook aan NexClic geleverde content voor gebruik, exploitatie, publicatie, vertaling, wijziging, distributie, publieke verspreiding en transformatie, zonder enige geografische of tijdslimiet.

NexClic verleent de partijen (uitgevers en adverteerders) een licentie voor het gebruik van het Private panel, met als enig doel het beheren van de commerciële relatie.

DISCLAIMER
NexClic garandeert niet de uptime en continuïteit van de WEBSITE en/of de Diensten of de informatie in het panel. Indien redelijkerwijs mogelijk zal NexClic vooraf melding maken van eventuele onderbrekingen van de WEBSITE en de diensten. NexClic kan ook niet garanderen dat de WEBSITE en de Diensten bruikbaar zijn voor de uitvoering van een specifieke activiteit, of dat deze onfeilbaar zijn.

De WEBSITE is gemaakt en wordt geëxploiteerd zoals NexClic deze heeft ontworpen. NexClic aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die te wijten is aan stilstand of een gebrek aan continuïteit van de WEBSITE en van de Diensten, van het niet voldoen aan verwachtingen of specifieke behoeften van GEBRUIKERS en, meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor het niet toegankelijk zijn van de verschillende webpagina’s van de Portal, wanneer deze zijn veroorzaakt op gronden die buiten de wil van NexClic liggen.

Voor toegang tot en gebruik van de door NexClic aangeboden diensten is een computer of computerapparaat en een internetverbinding vereist. De kosten die aan deze elementen verbonden zijn, komen uitsluitend voor rekening van de GEBRUIKER.

Ondanks de inspanningen die NexClic zich getroost om ervoor te zorgen dat de informatie op de WEBSITE aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet, kan NexClic de betrouwbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van dergelijke informatie niet garanderen.

NexClic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen ontstaan:
a) Schending van de wet, de goede zeden en o de algemeen aanvaarde goede zeden of openbare orde door de GEBRUIKER of derden;
(b) De schending van intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, contractuele verbintenissen van welke aard dan ook, reputatie, persoonlijke en familiale privacy, persoonlijk imago, eigendomsrechten en alle andere soorten rechten van een derde partij, door de GEBRUIKER of derden;
c) Het uitvoeren van oneerlijke concurrentiehandelingen en illegale reclame door de GEBRUIKER of derden;
(d) Het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, actualiteit, grondigheid, pertinentie en/of actualisering van de door de GEBRUIKER of enige andere derde aan NexClic verstrekte informatie;
(e) De schending, vertraging in de uitvoering, gebrekkige uitvoering of beëindiging op welke grond dan ook van de door de GEBRUIKER of derden verschuldigde verplichtingen;
NexClic is niet aansprakelijk voor de inhoud of uitvoering van andere websites die toegankelijk zijn via een link op deze WEBSITE. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich uit tot de inhoud en/of diensten die via deze websites worden aangeboden, tenzij deze aan NexClic toebehoren.

NexClic verleent diensten aan partijen als tussenpersoon en ontkent enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de apps en uitgevers. NexClic betracht uiterste zorgvuldigheid bij het verlenen van de dienst, maar staat niet garant voor het resultaat.

PRIVACY-BELEID
Zie het Privacy-Beleid.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE
De voorwaarden en het gebruik van de WEBSITE worden geïnterpreteerd, beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. De partijen komen hierbij overeen om elke controverse die voortvloeit uit het gebruik van de diensten uitdrukkelijk te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Ulvenhout.