Privacy Beleid

 1. Inleiding Deze Privacy Policy legt uit hoe NeexClic B.V. (hierna NexClic) uw informatie verzamelt via ons advertentieplatform (“Advertising Service”) en onze website op http://www.nexclic.com (“Site” of “Website”).
  Deze Privacy Policy is onderworpen aan elke serviceovereenkomst tussen NexClic en u. Door gebruik te maken van de Advertentiedienst of deze Site erkent u dat u deze Privacy Policy heeft gelezen en begrepen. Lees deze Privacy Policy door voordat u de Advertentiedienst of deze Site gebruikt.
 2. Wat is GDPR De Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn, creëert consistente regels voor gegevensbescherming in heel Europa. Het is van toepassing op bedrijven die gevestigd zijn in de EU en op bedrijven wereldwijd die persoonlijke gegevens over personen in de EU verwerken. Hoewel veel van de beginselen voortbouwen op de huidige EU-gegevensbeschermingsregels, heeft de BBPR een ruimer toepassingsgebied, meer normatieve normen en aanzienlijke boetes. Zo vereist de verordening een hogere toestemmingsnorm voor het gebruik van bepaalde soorten gegevens en verruimt zij de rechten van personen met betrekking tot de toegang tot en de overdracht van hun gegevens. De verordening voorziet ook in aanzienlijke handhavingsbevoegdheden, waardoor de toezichthoudende autoriteit van een onderneming voor bepaalde schendingen boetes tot 4% van de totale jaarinkomsten kan eisen. Naleving van de GDPR is dan ook onze topprioriteit en we raden u aan de FAQ’s hieronder door te lezen.

Privacybeleid van de NexClic -website

 1. Inleiding Deze Privacy Policy van de NexClic Website is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van informatie, ook tijdens uw bezoek aan en gebruik van de Site. In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is NexClic de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke informatie.
 2. Welke informatie wij verzamelen Terwijl u door deze Site navigeert, kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens actief worden verzameld (bijvoorbeeld namen, geboortedata, persoonlijke identiteitskaartnummers, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, beroepen, opleidingen, werkervaring en aanverwante informatie) of passief worden verzameld (die u niet actief heeft verstrekt), zoals uw browsertype, domeinnaam, IP-adres, bezochte pagina’s en de duur van uw gebruikerssessie met behulp van verschillende technologieën en middelen, zoals Internet Protocol Adres, cookies, Internet Tags en het verzamelen van navigatiegegevens. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, kan het nodig zijn om persoonlijke informatie te vragen om aan uw verzoeken te voldoen en een betere service te bieden. NexClic is gerechtigd maatregelen te nemen om de authenticiteit van de door u verstrekte persoonlijke informatie te valideren. Als u ons persoonlijke informatie van iemand anders geeft, gaan wij ervan uit dat u daarvoor toestemming heeft. Overdrachten van en naar deze Site zijn mogelijk niet vertrouwelijk en kunnen daarom door anderen worden gelezen of onderschept.
 3. Hoe wij uw informatie gebruiken De verstrekking van persoonlijke informatie door u kan noodzakelijk zijn wanneer dit in ons rechtmatig belang is voor de volgende doeleinden:
  (i) om u te voorzien van NexClic producten of diensten of informatie met betrekking tot hetzelfde;
  (ii) om u aan te melden voor een evenement of training;
  (iii) om contact met u op te nemen en te reageren op uw verzoeken en vragen;
  (iv) voor bedrijfsadministratie, inclusief statistische analyse;
  (v) om uw bezoek aan de Site te personaliseren en u bij te staan terwijl u de Site gebruikt; of
  (vi) om de Site te verbeteren door ons te helpen begrijpen wie de Site gebruikt.
 4. Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie Wij kunnen gebruik maken van geselecteerde derden om ons diensten te leveren, waaronder bedrijven die helpen bij het programmeren en technische aspecten van het hosten en beheren van de Site, die mogelijk toegang hebben tot uw persoonlijke informatie. Onze filialen kunnen ook toegang hebben tot uw persoonlijke informatie, inclusief via of in verband met deze Site, voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. De servers die bij de werking van de Site worden gebruikt, identificeren een computer automatisch aan de hand van het IP-adres. Hoewel we niet in staat zullen zijn om de computer te identificeren met behulp van zijn IP-adres zodra u de Site hebt verlaten. Als we te goeder trouw vaststellen dat u de Site hebt of probeert te misbruiken of te schaden, kunnen we een onderzoek instellen en samenwerken met de juiste wetshandhavingsinstanties om onze rechten of eigendommen te beschermen. Op dezelfde manier kunnen we uw persoonlijke informatie delen zoals vereist of toegestaan door de wet om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijke juridische procedure of verzoek van de overheid, of wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking wettelijk verplicht of anderszins noodzakelijk is om onze rechten en eigendommen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, inclusief aan adviseurs, wetshandhavingsinstanties, gerechtelijke en regelgevende instanties. We kunnen uw persoonlijke informatie ook overdragen aan een derde partij die onze activa of aandelen geheel of gedeeltelijk verwerft, of die ons in staat stelt onze activiteiten geheel of gedeeltelijk uit te voeren, hetzij door middel van een fusie, overname, reorganisatie of anderszins.
 5. Internationale Overdrachten NexClic heeft standaard EU contractuele clausules (“Model Contracten”) afgesloten voor de overdracht van persoonlijke informatie binnen de groep aan haar gelieerde ondernemingen. U kunt een kopie van deze modelcontracten aanvragen door een e-mail te sturen naar admin@nexclic.com.
 6. Uw rechten op gegevens Als u zich in de EER bevindt, hebt u daar recht op (behoudens een beperkt aantal uitzonderingen):
  (i) te verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
  (ii) beperking van de verwerking te verkrijgen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
  (iii) vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens in digitaal formaat aan hen, of aan een derde partij, te verstrekken. U hebt ook het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.
 7. Beveiliging van uw persoonlijke informatie Wij zetten ons in voor de bescherming van de veiligheid van uw persoonlijke informatie. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang als nodig is en in ieder geval met betrekking tot persoonlijke informatie die door ons op de Site wordt verzameld, zullen wij deze persoonlijke informatie slechts één (1) jaar bewaren. Voor persoonlijke informatie die via Google Analytics wordt verzameld, gelden de volgende bewaartermijnen: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl
 8. De bescherming van minderjarigen De site verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen. De persoonlijke gegevens van een minderjarige die u verstrekt, moeten vooraf door de ouder of voogd van de minderjarige worden goedgekeurd. Minderjarigen worden gedefinieerd in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn op het privacybeleid.
 9. Marketing We kunnen periodiek per e-mail contact met u opnemen om informatie te verstrekken over onze producten, diensten en inhoud die voor u van belang kunnen zijn. Indien de toepasselijke wetgeving vereist dat wij uw toestemming ontvangen voordat wij u bepaalde soorten marketingcommunicatie sturen, zullen wij u deze soorten communicatie alleen sturen nadat wij uw toestemming hebben ontvangen. Als u op enig moment besluit dat u dergelijke berichten niet langer van ons wenst te ontvangen, kunt u de uitschrijfinstructies in de berichten volgen of verzoeken om te worden afgemeld voor het ontvangen van dergelijke berichten via een e-mail aan admin@nexclic.com.
 10. Gebruik van cookies en andere traceertechnologieën NexClic kan gebruik maken van cookies, of andere technologie (gezamenlijk “cookies”) om bepaalde informatie over u te verzamelen wanneer u de Site bezoekt. Cookies is een klein tekstbestand dat door een Webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of om virussen op uw computer af te leveren. Het doel van Cookies is om een gemaksfunctie te bieden om uw tijd te besparen. Door gebruik te maken van de Site stemt u in met het gebruik van deze Cookies. Als u deze cookies niet accepteert, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om reeds ingestelde cookies te verwijderen en geen nieuwe cookies te accepteren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of niet accepteert, u mogelijk niet alle functies die wij aanbieden kunt gebruiken, dat u uw voorkeuren mogelijk niet kunt opslaan en dat sommige van onze pagina’s mogelijk niet goed worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar www.allaboutcookies.org.
 11. Externe sites en koppelingen De site kan koppelingen en verwijzingen bevatten naar andere sites op het internet die eigendom zijn van of beheerd worden door externe leveranciers en andere derde partijen (de “externe sites”). NexClic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, of de inhoud die zich op of via een Externe Site bevindt, met inbegrip van enige webcasting of andere vorm van overdracht die van enige Externe Sites wordt ontvangen. U dient contact op te nemen met de beheerder van de site of de webmaster van deze externe sites als u zich zorgen maakt over dergelijke links of de inhoud van deze externe sites. NexClic staat bepaalde links van derden naar de homepage van haar Site toe, mits NexClic van dergelijke links op de hoogte wordt gesteld en vervolgens geen bezwaar maakt tegen dergelijke links. NexClic behoudt zich het recht voor om elke toestemming die zij op enig moment geeft voor een koppeling, inclusief koppelingen naar de homepage, eenzijdig te herroepen. De externe sites worden u alleen voor uw gemak aangeboden en een koppeling of aanwijzer op deze site houdt geen goedkeuring van de externe sites in.
 12. Auteursrecht Alle inhoud van de Site, het ontwerp, de tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppen, pictogrammen, interfaces, audio- en videoclips, en de selectie en indeling daarvan zijn het exclusieve eigendom van NexClic, of haar respectievelijke contentproviders, en worden beschermd door de Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens en de EU/internationale auteursrechtwetgeving. Gebruikers van deze Site zullen geen informatie naar deze Site verzenden/posten die inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.
 13. Handelsmerken Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die op de Site worden gebruikt (gezamenlijk de “Merken”) zijn uitsluitend eigendom van NexClic. De Merken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die geen product of dienst van NexClic is of die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of die NexClic op enigerlei wijze vernedert of in diskrediet brengt.
 14. Online gedrag Elk gedrag van een persoon dat naar eigen goeddunken van NexClic een ander persoon beperkt of verhindert de Site te gebruiken of ervan te genieten, is verboden. U gaat ermee akkoord de Site alleen te gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met dat verbod. U gaat ermee akkoord dat u geen onwettige, schadelijke, bedreigende, beledigende, intimiderende, lasterlijke, vulgaire, obscene, seksueel expliciete, godslasterlijke, haatdragende, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke materialen van welke aard dan ook op de Site zult plaatsen of zult verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal dat aanspoort tot gedrag dat een strafbaar feit vormt, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving.
 15. Beëindiging van het gebruik NexClic kan, zonder enige aansprakelijkheid jegens u, de toegang door u beëindigen of de toegang tot de gehele of een deel van de Site opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving, voor enig gedrag waarvan NexClic, naar eigen goeddunken, meent dat het in strijd is met enige toepasselijke wet of deze Overeenkomst, of schadelijk is voor de belangen van een andere gebruiker, een derde, een handelaar, een sponsor, een licentieverlener, een dienstverlener of de Site.

Privacybeleid van NexClic

 1. Inleiding Deze Privacy Policy van NexClic is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van informatie tijdens uw verblijf:
  (i) het bekijken van advertenties die door NexClic worden aangeboden;
  (ii) interactie met NexClic; of
  (iii) interactie met de platforms, applicaties, websites of andere diensten die door NexClic -bedrijfspartners (bv. app-uitgever, adverteerder) worden geleverd. In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is NexClic de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke informatie.
 2. Welke informatie mogen wij verzamelen als u:
  (i) advertenties bekijkt die door NexClic worden aangeboden;
  (ii) interactie heeft met NexClic; of
  (iii) interactie met diensten van NexClic business partners, kunnen wij en/of onze business partner de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen: Apparaatmerk, apparaatmodel, besturingssysteem (bijv. iOS), apparaattype (bijv. smartphone, tablet, enz.). ), eigenschappen van het apparaat met betrekking tot schermgrootte en -oriëntatie, geluidsvolume en batterij, type netwerkverbinding, IP-adres, Internet browser user-agent die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de Advertentiedienst, OS-versie van het apparaat, Internet (IP)-adressen of geolocatiegegevens, informatie over wanneer en hoe lang u gebruik maakt van de Advertentiedienst of enige dienst die door NexClic business partners wordt geleverd, transactiegegevens met betrekking tot uw interactie met een applicatie, website, platform of dienst die door NexClic business partners wordt geleverd, zoals informatie over de acties die in een applicatie worden ondernomen, zoals aankopen of applicatie-installaties; informatie over de gebeurtenis van het apparaat, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL. Wij bieden ook adverteerders en uitgevers via ons advertentieplatform de mogelijkheid om te adverteren. We kunnen het e-mailadres, de accountnaam en het wachtwoord, het IP-adres en het adres van personen die ons advertentieplatform gebruiken, verzamelen.
 3. Hoe wij uw gegevens gebruiken Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om reclame op uw apparaat weer te geven, die op interesses gebaseerde reclame kan bevatten die is aangepast aan de interesses, voorkeuren, locaties en andere kenmerken van de persoon die wordt afgeleid. Waar nodig zal de uitgever uw toestemming vragen voor en namens ons voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens om reclame op uw apparaat weer te geven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Waar nodig gebruiken we uw persoonlijke gegevens in ons rechtmatige belang:
  (i) om uw gebruikstrends en -voorkeuren te begrijpen en te analyseren en om onze reclameservice te verbeteren; of
  (ii) met het oog op de fraudebestrijding en het toezicht op de kwaliteit van het verkeer om de contractuele verplichtingen tegenover onze adverteerders en uitgevers na te komen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of gedragscodes.
 4. Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan onze zakelijke partners, waaronder adverteerders, uitgevers en bedrijven die gegevens bijhouden. Deze zakelijke partners kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u advertenties te laten zien, uw interactie met de site te meten en een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de site en de app of het gedrag van de gebruiker om hun diensten te verbeteren. Het gebruik door deze partners van de informatie die wij aan hen bekendmaken, valt onder hun privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze vertrouwde agenten en serviceproviders, zodat zij de gevraagde diensten namens ons kunnen uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld betalingsinformatie delen met een externe dienstverlener om ons te helpen bij het verwerken van creditcardbetalingen. Het is deze entiteiten verboden om de informatie van de gebruiker te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van de gevraagde diensten. We kunnen ook geaggregeerde of anonieme informatie delen met andere derde partijen in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. Onze filialen kunnen ook toegang hebben tot uw persoonlijke informatie die is verzameld via onze Reclamedienst voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke informatie delen zoals vereist of toegestaan door de wet om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces of verzoek van de overheid, of wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking wettelijk vereist of anderszins noodzakelijk is om onze rechten en eigendommen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, inclusief aan adviseurs, wetshandhavingsinstanties, gerechtelijke en regelgevende instanties. We kunnen uw persoonlijke informatie ook overdragen aan een derde partij die onze activa of aandelen geheel of gedeeltelijk verwerft, of die ons in staat stelt onze activiteiten geheel of gedeeltelijk uit te voeren, hetzij door middel van een fusie, overname, reorganisatie of anderszins.
 5. Internationale overdrachten Wanneer u zich in de EER bevindt, wordt persoonlijke informatie die van u wordt verzameld, inclusief via onze Reclamedienst, overgedragen aan ontvangers in landen buiten de EER (inclusief China, VS, India, Korea, Singapore, Australië, Japan, Canada, Frankrijk, Ierland, Londen, Duitsland, Brazilië), die geen vergelijkbaar of adequaat beschermingsniveau bieden met dat van landen in de EER. Indien vereist door de wet, zal de uitgever en/of adverteerder uw toestemming vragen voor de overdracht van uw persoonlijke informatie aan ontvangers, zoals beschreven in dit Privacybeleid, dat zich buiten de EER bevindt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. NexClic heeft standaard EU contractuele clausules (“Model Contracten”) afgesloten voor de overdracht van persoonlijke informatie binnen de groep aan haar gelieerde ondernemingen. U kunt een kopie van deze modelcontracten aanvragen door een e-mail te sturen naar admin@nexclic.com.
 6. Uw rechten op gegevens Als u zich in de EER bevindt, hebt u daar recht op (behoudens een beperkt aantal uitzonderingen):
  (i) te verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
  (ii) beperking van de verwerking te verkrijgen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
  (iii) vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens in digitaal formaat aan hen, of aan een derde partij, te verstrekken. U hebt ook het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met admin@nexclic.com.
 7. Beveiliging van uw persoonlijke informatie De beveiliging van uw informatie is onze hoogste prioriteit en we nemen strenge maatregelen om onze gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. We hebben fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen voor de Advertentiediensten geïmplementeerd die voldoen aan de geldende wetten en industriestandaarden. Zo gebruiken we bijvoorbeeld firewalls, encryptietechnologie en andere geautomatiseerde software die is ontworpen om te beschermen tegen fraude en identiteitsdiefstal; onze gegevens worden alleen opgeslagen in centra die een hoge mate van beveiliging van uw informatie bieden. Fysieke toegang wordt strikt gecontroleerd, zowel op de perimeter als op de ingangspunten van de gebouwen, door onze medewerkers met behulp van videobewaking en andere elektronische middelen. We beschermen ook uw privacy door te proberen de hoeveelheid gevoelige gegevens en PRI die we op onze servers opslaan tot een minimum te beperken. We streven ook naar passende contractuele bescherming van onze partners met betrekking tot hun behandeling van gebruikersgegevens. NexClic kan de over u verzamelde informatie bewaren voor interne analytische doeleinden, of om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en overeenkomsten af te dwingen (bijv. schikking). De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijnen te bepalen zijn onder meer:
  (i) hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om de diensten te verlenen en het bedrijf te exploiteren;
  (ii) het soort verzamelde persoonsgegevens; en
  (iii) of wij onderworpen zijn aan een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om de gegevens te bewaren (bijv. verplichte gegevensbewaringswetten, bevelen van de overheid om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek, of gegevens die moeten worden bewaard ten behoeve van een rechtszaak of een geschil).
 8. Kinderen We zorgen ervoor dat we voldoen aan de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) en verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over gebruikers van websites of apps die gericht zijn op kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij ons COPPA-beleid. Als een ouder of voogd merkt dat zijn of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder hun toestemming, dient hij of zij onmiddellijk contact met ons op te nemen en nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie uit onze bestanden wordt verwijderd.
 9. Marketing We kunnen periodiek per e-mail contact met u opnemen om informatie te verstrekken over onze producten, diensten en inhoud die voor u van belang kunnen zijn. Indien de toepasselijke wetgeving vereist dat wij uw toestemming ontvangen voordat wij u bepaalde soorten marketingcommunicatie sturen, zullen wij u deze soorten communicatie alleen sturen nadat wij uw toestemming hebben ontvangen. Als u op enig moment besluit dat u dergelijke berichten niet langer van ons wenst te ontvangen, kunt u de uitschrijfinstructies in de berichten volgen of verzoeken om te worden afgemeld voor het ontvangen van dergelijke berichten via e-mail aan admin@nexclic.com.
  Neem contact met ons op Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, neem dan contact op met de NexClic Data Protection Officer op admin@nexclic.com.